Een eind maken aan giswerk en aannames bij bedrijfsschadeverzekering

Sommige bedrijfsrisico’s zijn lastig in te schatten, laat staan adequaat te verzekeren. Dat geldt in extremis voor de ‘business interruption’ verzekering of bedrijfsschadeverzekering. “Ik schat dat tachtig procent van de bedrijven met zo’n verzekering onvoldoende scherp in beeld heeft wat voor hun organisatie de werkelijke risico’s zijn”, zegt Russell Swart, die een effectieve, praktische tool inzet bij opdrachtgevers van Riskonet.

30 juli


Een brand of een andere calamiteit is op zich al een drama voor een onderneming. Maar het is de gevolgschade van zo’n gebeurtenis die dikwijls groot is en verstrekkende gevolgen heeft. Typisch iets om goed te verzekeren, maar dat is geen sinecure. Het vooraf inschatten van de gevolgen van zo’n brand is een fikse rekenexercitie. Het gaat om talloze factoren, waaronder de verloren omzet, de winstderving, productie en diverse bekende en onvermoede consequenties. “De financials bij ondernemingen worstelen met het op een rij krijgen van de relevante cijfers, waarbij veel inschattingen en aannames worden gemaakt”, weet Russell Swart, die onlangs aantrad als ‘business interruption’ expert bij Riskonet en nauw zal samenwerken met senior adviseur Gerrit Vink.

Gecompliceerde vraagstukken

Dit onderwerp is het specialisme van Russell Swart. De Zuid-Afrikaan, die in de afgelopen veertig jaar wereldwijd – en ook in Nederland – actief is geweest op dit terrein, zet zijn expertise op dit gebied graag bij opdrachtgevers van Riskonet in. “Het zijn met name de meer gecompliceerde, veelomvattende ‘business interruption’ vraagstukken waar veel CFO’s en CEO’s bij ondernemingen zich het hoofd over breken. Ook brokers en verzekeraars vinden het onderwerp complex, mede door het ontbreken van relevante expertise”, legt Swart uit.

Wat maakt het inschatten van bedrijfsschade zo ingewikkeld? “Er bestaan veel misverstanden over dit onderwerp. Wat je verzekert is winstderving. Als je bedrijf of een productievestiging door een calamiteit tijdelijk niet kan draaien, dan verlies je de winstmarge die je onder normale omstandigheden wel zou hebben.”

Schattingen en aannames

“Het berekenen van die gemiste marge is zo complex, omdat veel factoren meespelen. Zeker als het om een internationale onderneming gaat, met diverse producten, uiteenlopende marges en met interne en externe suppliers. Daarbij komt dat in veel gevallen schattingen en aannames worden gemaakt. Dat alles maakt het lastig om de werkelijke waarde en de feitelijke schade – en de risico’s van bedrijfsschade – helder in beeld te krijgen.”

Russell Swarts jarenlange praktijkervaring op dit punt bracht hem tot het bouwen van een veelomvattend model voor het inschatten van bedrijfsschade. Het evolueerde in de afgelopen jaren tot een instrument waarin alle denkbare factoren, afhankelijkheden en consequenties hun plek kregen. “Het is uitgegroeid tot een ongekend complete rekentool waarin werkelijk met alles is rekening gehouden. Een instrument waar elke onderneming mee uit de voeten kan: voer de input met eigen data in en je krijgt correcte, logische en werkbare uitkomsten. Het mooie is: we stellen de tool beschikbaar voor toekomstig gebruik. Updates met nieuwe gegevens en nieuwe situaties – er is bijvoorbeeld een nieuwe productiefaciliteit geopend of er zijn nieuwe leveranciers – laten zich direct vertalen in een nieuw financieel plaatje van bedrijfsschaderisico’s.”

Lijvige rapportages

Russell Swarts aanpak verschilt in een aantal opzichten van de gangbare praktijk in de markt. “Ik realiseer mij dat ondernemingen veel investeren in ‘business interruption’ studies, met lijvige rapportages. Als je zo’n rapport leest, weet je nog steeds niet wat je moet verzekeren en voor welk bedrag. Er worden veel aannames gedaan – met navenant veel open eindjes in de uitkomsten als resultaat. Elke twee, drie jaar wordt de exercitie herhaald, zonder dat het zicht op de risico’s beter wordt.”

Russell Swart ontwikkelde een tool die echt antwoorden biedt op de vraag van bestuurders naar risico’s van bedrijfsschade en de behoefte aan een adequate verzekering

Russell besloot al zijn tijd en energie te investeren in de tool, die echt antwoorden biedt op de terechte vraag van bestuurders naar risico’s van bedrijfsschade en de behoefte aan een adequate verzekering. “De tool wordt toegesneden (‘customised’) op de situatie en behoeften van de betreffende organisatie. Na de eerste exercitie – en het besef dat de uitkomsten logisch zijn en een representatief beeld schetsen, kan de organisatie telkens nieuwe, actuele data invoeren. Data over product, marges, locaties, leveranciers en klanten – met vrijwel direct nieuwe, betrouwbare uitkomsten – en met het precieze, te verzekeren bedrag.” Swart voegt daaraan toe dat het verzekeren van ‘contingent BI’, het effect op een bedrijf als een leverancier of klant faalt, eveneens complex is. “De tool is evenwel goed in staat de waarde van leveranciers en klanten voor het bedrijf in omzet en marge te kwantificeren.”

Effect wijzigingen voorzien

Als de tool eenmaal is ingericht en geconfigureerd, heeft de CFO voor jaren een instrument in handen waarmee deze ook effecten van toekomstige organisatiewijzigingen kan voorzien. “Gaat het bedrijf een nieuw product lanceren, dan heeft elk detail invloed: van waar en hoe het wordt geproduceerd tot en met waar het wordt gedistribueerd. Van elke wijziging in parameters is het effect uit te rekenen; het wordt zelfs mogelijk om verschillende scenario’s door te rekenen. Wat als daar een kink in de kabel komt, voor een paar weken tot maanden of zelfs een of twee jaar. Het instrument haalt het gissen en de aannames uit de rekensom. Dat levert betere beslissingen op – met meer zekerheid over de feitelijke risicopositie en met minder kans op problemen met de verzekeraar op het moment dat er werkelijk een calamiteit is.”

Russell Swart heeft in de praktijk gezien dat de extra zekerheid over de realiteitszin in het plaatje ook verzekeraars overtuigt, zeker nu deze steeds vaker inzicht willen hebben in de basis onder de verzekering. “Zij zien dat de tool alle denkbare parameters meeneemt en goed verwerkt in het totaalbeeld – en hebben ook minder reden om de uitkomsten ter discussie te stellen. Werken met deze tool geeft dus niet alleen zekerheid voor de eigen organisatie, maar creëert ook buy-in bij verzekeraars. Voor hen is het allang geen black box meer, ze vertrouwen de uitkomsten.” Het groeiende vertrouwen heeft er intussen toe geleid dat Russell Swart bij Riskonet een training opzet die risk management engineers extra bagage oplevert op het gebied van bedrijfsschadeverzekeringen.

Werking bewezen

De werking van de tool is inmiddels bewezen bij organisaties in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië. Russell Swart is enthousiast om de opdrachtgevers van Riskonet vertrouwd te maken met de aanpak. Hij gunt ook Nederlandse ondernemers het genoegen van echte cijfers boven aannames bij het bepalen van bedrijfsschaderisico’s. “Ik schat dat tachtig procent van de bedrijven met zo’n verzekering op dit moment onvoldoende scherp in beeld heeft wat voor hun organisatie de werkelijke risico’s zijn.” Een belangrijke toevoeging, volgens Russell Swart: “Onze belofte is dat onze klanten de volledige open tool voor eigen gebruik krijgen en dat de resultaten vertrouwelijk worden behandeld. Openbaarmaking van gegevens aan verzekeraars gebeurt alleen als de klant dat wil – Riskonet kan de gesprekken met verzekeraars in opdracht van de klant ondersteunen.”

“De overtuigingskracht van de aanpak zit ‘m in de zekerheid van de juiste cijfers, betrouwbaarder aannames – of liever: helemaal geen aannames – en het verbeteren van de beslissingen – wat ga je verzekeren en voor welk bedrag. Zo zorg je ervoor dat je nooit onder- of oververzekerd bent. Ook heb je een beter verhaal en een sterkere gesprekspositie met de verzekeraar, die uiteindelijk blij zal zijn met de degelijke onderbouwing van verzekeringsvraag. En tenslotte heb je als CFO ook een veel beter verhaal naar stakeholders, als die zich afvragen wat de basis is onder de op het eerste gezicht hoge uitgaven aan een bedrijfsschadeverzekering.”

Contact

Ron de Bruijn

De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
The Netherlands
+31 85 043 79 40
info@riskonet.com

Contact

Özlem Emgen

FSM Mah. Poligon Sokak Buyaka İş
Kuleleri Kule 3 D.1,2,3,4
Ümraniye İstanbul Türkiye
+90 533 21 12 051
info-tr@riskonet.com

Contact

LeSzek Golachowski

Rakowicka 1
31-511 Kraków
Poland
+48 663 336 844
biuro@riskonet.com

Contact

Chris Brits

Unit 9, 4 Homestead Ave
Bryanston Dr, Johannesburg
2191, South Africa
+27 83 456 7424
info-za@riskonet.com